علی درویش نوری

علی درویش نوری
مدرس و نوازنده تار ، سه تار و عود
ایشان نوازندگی تار را نزد استاد امیر حسین رضا واستاد هوشنگ ظریف آموختند . همچنین برای فراگیری سه تار از محضر استاد مهدی دیزانی وساز عود از محضر استادمحمد فیروزی بهره جستند .
ازفعالیتهای هنری ایشان :
- نوازندگی در آلبوم های خانه دوست کجاست ، آبروی آب ، اینک از امید ، بی من مرو ، ردیف های دوره عالی استادشهنازی ،قطعات هوشنگ ظریف ، آهنگ شب ، مهرباران و . . .
- همکاری با گروههای موسیقی متعدد ازجمله میر آترا ، همنوازان نفیر ، نوای کهن ، مثنوی ، رونا
- اجرای کنسرتهای متعدد در داخل وخارج از کشور
- همکاری با خوانندگان به نام عالم موسیقی چون استاد حسام الدین سراج  ، استاد علیرضا افتخاری ورضا رضایی پایور راداشته اند .
ودرحال حاضر مدیریت آموزشگاه موسیقی هانا را عهده دار میباشند .

تعداد بازدید : 1400
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۵/۱۳