بر گزاری کنسرت های هنرجویی درپایان هر دوره

آموزشگاه موسیقی هانا به منظور تشویق هنرجویان وتاثیر مطلوب و بهتر در امر فراگیری موسیقی برای هنرجویان در پایان هر دوره اقدام به برگزاری کنسرتهای هنر جویی می کند . امید است در ایجاد انگیزه ویادگیری پایدار موسیقی برای آیندگان موثر باشیم .

تعداد بازدید : 811
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱